SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O ICH SPRACOVANÍ

(posledná aktualizácia: 04.08.2022)

Potvrdením týchto podmienok súhlasíte so spracovaním vašich osobných údajov právnickou/fyzickou osobou MDL EXPO, s. r. o., so sídlom Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 24712647, ako správcom osobných údajov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (všeobecne známe ako „GDPR“), za podmienok uvedených ďalej.

OSOBNÝ ÚDAJ

Za osobný údaj sa v zmysle nariadenia považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotknutá osoba“). Identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe vášho súhlasu z webovej stránky www.aquatherm-nitra.com na účely návštevy veľtrhu alebo plnenia zmluvy (vybavenie objednávok, administratívy súvisiacej s návštevou veľtrhu vrátane otázok návštevníkov, informovanie o organizačných a technických záležitostiach týkajúcich sa veľtrhu Aquatherm Nitra). E-mailové adresy sú spracovávané na účely oprávneného záujmu spoločnosti (informovanie o udalostiach týkajúcich sa veľtrhu Aquatherm Nitra alebo partnerských udalostí). Zaväzujeme sa, že vaše osobné údaje nebudeme spracovávať na žiadne iné účely.

ROZSAH SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávame len osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu na zabezpečenie účelu spracúvania, a to osobné údaje v rozsahu, v akom ich dotknutá osoba uviedla v registračnom formulári na webovej stránke www.aquatherm-nitra.com.

Sú to tieto osobné údaje:

 1. Meno a priezvisko
 2. E-mail
 3. Telefónne číslo
 4. Adresa bydliska/sídla firmy

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Udelený súhlas sa vzťahuje aj na tretiu stranu poverenú spracovateľom. Vaše osobné údaje odovzdávame tretej strane v rozsahu:

 1. Meno a priezvisko
 2. E-mail
 3. Telefónne číslo
 4. Adresa bydliska/sídla firmy

Bez vášho súhlasu sme povinní poskytnúť osobné údaje v prípade, ak je to nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

ČAS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budeme uchovávať len na čas nevyhnutný na účel spracovania, maximálne však 1 rok po vašej poslednej aktivite.

ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo kedykoľvek a bez akéhokoľvek obmedzení zrušiť Súhlas so spracovaním osobných údajov. O zrušenie môžete požiadať písomne na adrese Šmeralova 170/31, Bubeneč, 170 00 Praha 7. Na základe zrušenia súhlasu vaše osobné údaje bezodkladne vymažeme.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Vaše práva podľa GDPR:

 1. Právo na prístup k osobným údajom (dotknutá osoba má právo získať od správcu potvrdenie o tom, či spracúva osobné údaje, ktoré sa jej týkajú – čl. 15 GDPR).
 2. Právo na opravu (dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov – čl. 16 GDPR).
 3. Právo na vymazanie (dotknutá osoba má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sa uplatní jeden z dôvodov uvedených v čl. 17 GDPR).
 4. Právo na obmedzenie spracúvania (dotknutá osoba má právo na to, aby správca obmedzil spracúvanie v prípadoch stanovených v čl. 18 GDPR).
 5. Právo na prenosnosť údajov (dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje inému správcovi bez toho, aby jej správca, ktorému osobné údaje poskytla, bránil, a to v prípadoch uvedených v čl. 20 GDPR).
 6. Právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní (dotknutá osoba má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre ňu právne účinky alebo ju podobne významne ovplyvňuje podľa čl. 22 GDPR).
 7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Na zabezpečenie osobných údajov využívame zodpovedajúce bezpečnostné postupy a procedúry. Používame technické aj fyzické obmedzenia prístupu k osobným údajom. S osobnými údajmi pracujú iba preškolení pracovníci.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa tohto oznámenia alebo spôsobu, akým spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás e-mailom na: info@mdlexpo.cz.

ZÁVER

Súhlasom potvrdzujete, že ste boli riadne informovaní o spracúvaní osobných údajov v súlade s čl. 13 nariadenia GDPR a že osobné údaje poskytujete dobrovoľne.

Aquatherm-nitra.com