Kontakty

  • Tajovského 28, SK-975 90 Banská Bystrica
  • +421 48 437 41 11
  • sazp@sazp.sk
  • www.sazp.sk

Slovenská agentúra životného prostredia na Aquatherm Nitra®

Hala M3, stánok 338

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA je odbornou organizáciou Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou zameranou na starostlivosť o životné prostredie a tvorbu krajiny v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.

SAŽP bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia SR zo 17. mája 1993 ako rozpočtová organizácia Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva podľa noriem ISO 9001 a 14001.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) je právnickou osobou poverenou Ministerstvom životného prostredia SR vykonávať funkciu príslušného orgánu SR pre EMAS.

Aquatherm-nitra.com